AFACAN / 3. Sayfa

28 MM OTURAK MAKASI

OTURAK DEMIR MAKASLARI

32 MM OTURAK MAKASI

OTURAK DEMIR MAKASLARI

10E-10 MM KLASIK ETRIYE KIVIRMA KOLU

ETRIYE KIVIRMA KOLLARI

12E - 12 MM KLASIK ETRIYE KIVIRMA KOLU

ETRIYE KIVIRMA KOLLARI

14EC - 14 MM ÇIFT KANALLI ETRIYE KIVIRMA KOLU

ETRIYE KIVIRMA KOLLARI

DEMIR BÜKME ANAHTARLARI

ANAHTARLAR

KARO KESME MAKASI

MAKAS

DÖVME ÇELIK KESER

KESER